OK

Ei
Kyllä
Bette Box käyttää evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Käyttämällä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.

Käyttöehdot

BETTE-PALVELUN KÄYTTÖEHDOT    07112012
Päivitetty "Palveluntarjoaja" tiedot 15.1.2016

 

1.    KÄYTTÖEHTOJEN SOVELTAMINEN

1.1    Soveltamisala

Bette-palvelu on Boxie Oy:n (y-tunnus 2734774-1, jäljempänä ”Palveluntarjoaja”) kuluttajille, pääasiallisesti osoitteessa bettebox.fi, tarjoama palvelu (jäljempänä ”Palvelu”). Palvelussa käyttäjät (jäljempänä ”Asiakas”) voivat muun muassa tilata Palvelussa tarjottavan tilaustuotteen, Bette Boxin, muuttaa omia tietojaan, päivittää tilaukseen liittyviä tietoja sekä tutustua kauneudenhoitovinkkeihin.
Palvelun käyttö edellyttää, että Asiakas sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja.

1.2 Muut sovellettavat ehdot

Sen lisäksi mitä näissä käyttöehdoissa on sanottu, Asiakas sitoutuu noudattamaan Palveluntarjoajan mahdollisesti erikseen antamia tai Palvelun yhteydessä ilmeneviä Palvelun käyttöön liittyviä Palveluntarjoajan ohjeita.  Kulloinkin voimassaolevat käyttöehdot ja ovat luettavissa Palveluntarjoajan kotisivuilla ja/tai muutoin Palvelun yhteydessä.
Mikäli Asiakas tilaa Palvelussa tarjottavan tilaustuotteen, Bette Boxin, Asiakas sitoutuu noudattamaan Palveluntarjoajan kulloinkin voimassaolevia Bette Boxin tilaus- ja toimitusehtoja.

2. PALVELUN KÄYTTÖ

Palvelu on lähtökohtaisesti käytettävissä kaksikymmentäneljä (24) tuntia vuorokaudessa. Palveluntarjoajalla on kuitenkin oikeus ottaa Palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon, asennuksen, muutostyön, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden, järjestelmän liiallisen kuormituksen tai muun vastaavan syyn vuoksi.
Palveluntarjoajalla on oikeus lisätä, muuttaa ja poistaa osia Palvelusta sekä lopettaa Palvelun ylläpitäminen osittain tai kokonaisuudessaan.
Asiakas vastaanottaa Palvelun ja käyttää sitä omalla vastuullaan ja vastaa Palvelun käyttämiseksi tarpeellisten laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta, toimintakunnosta ja asianmukaisesta suojaamisesta.
Palvelu sisältöineen on suojattu tekijänoikeuslain ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Palvelun kaikki oikeudet, tekijänoikeudet mukaan lukien, ovat Palveluntarjoajalla tai sen sopijakumppaneilla.
Asiakas saa Palveluun tämän sopimuksen mukaisen rajoitetun käyttöoikeuden. Asiakkaalla ei ole oikeutta taltioida, esittää julkisesti, välittää, edelleenlähettää tai käyttää Palvelua tai sen kautta vastaanottamiaan sisältöjä tai niiden osaa muutoin kuin näiden käyttöehtojen ja tekijänoikeuslain sallimissa rajoissa. Asiakas ei saa käyttää Palvelua Palveluntarjoajan tai kolmannen tekijän- tai muita oikeuksia loukaten. Asiakas voi jakaa Palvelun sisältämiä yksittäisiin tuotteisiin tai palveluihin liittyviä tarjouksia sosiaalisessa mediassa, mutta muutoin Palvelun sisällön tai sisällön osan saattaminen yleisön saataviin levittämällä, esittämällä tai näyttämällä julkisesti tai varastointi tai kappaleiden valmistaminen sisällöstä tai sen osasta ilman Palveluntarjoajan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta on kielletty. Asiakkaalla ei ole oikeutta muodostaa Palvelusta tai sen osasta toista teosta tai toista palvelua.

3. BETTEBOXIN TILAAMINEN

Palvelussa Asiakas voi tilata Bette Boxin. Bette Boxin tilaaminen edellyttää Palveluun rekisteröitymistä.

Asiakkaan on oltava vähintään 18-vuotias.

Asiakas voi maksaa ostamansa tuotteet tai palvelut verkkopankin, luottokortin tai Klarna laskun avulla. Tarkempia tietoja maksamisesta sekä tilaamisen ja toimittamiseen liittyvistä ehdoista on Bette Boxin tilaus- ja toimitusehdoissa.

 

4. ASIAKASTIEDOT

4.1 Palvelun käyttö

Asiakas saa oikeuden käyttää Palvelua näiden käyttöehtojen sekä muiden Palvelua koskevien sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti.

4.2 Rekisteröityminen Palveluun

Asiakkaan tulee rekisteröityessään ja tilausta tehdessään antaa vaaditut rekisteröintitiedot (jäljempänä "Käyttäjätiedot"), joiden avulla Asiakas voidaan tunnistaa ja yksilöidä. Rekisteröitymisen yhteydessä Asiakkaalle luodaan käyttäjäkohtainen tunnus ("Käyttäjätunnus"), joka suojataan Asiakkaan valitsemalla salasanalla. 
Palveluntarjoajalla on oikeus olla hyväksymättä rekisteröintiä, esimerkiksi mikäli kaikkia Käyttäjätietoja ei ole annettu tai tiedot on annettu puutteellisesti tai epäasiallisesti.
Palveluun rekisteröityvän Asiakkaan tulee olla täysivaltainen. Yhdellä henkilöllä voi olla vain yksi tunnus.

4.3 Henkilötietojen käsittely ja kutsu kaveri

Rekisteröityessään Palveluun Asiakkaasta tulee Palveluntarjoajan asiakas ja hänen tietonsa rekisteröidään Palveluntarjoajan asiakasrekisteriin. 
Palveluntarjoaja käsittelee Asiakkaiden henkilötietoja Palvelun rekisteriselosteen ja tietosuojalausekkeen sekä yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Linkki: Tietosuojaseloste

Käyttäjä voi kirjautumalla omiin tietoihin lähettää ystävälleen sähköpostitse kutsun tulla Bette Box -tilaajaksi. Lisäämällä ystäväsi sähköpostiosoitteen Kutsu ystävä -sivulle, on sinulla oltava ystäväsi suostumus sähköpostiosoitteen lisäämiseen. Toisen osapuolen tietoja ei tule lisätä ilman asianomaisen suostumusta.

4.3 Evästeet

Palvelussa käytetään evästeitä ja muita tekniikoita tietosuojalausekkeessa kuvatuin tavoin. 

4.5 Tietoturvallisuus

Asiakas on tietoinen siitä, että avoimen tietoverkon käyttö sisältää tietoturvallisuusriskin. Palveluntarjoaja ei vastaa Asiakkaan tietoturvallisuudesta Palvelua käytettäessä. Asiakas vastaa itse Palvelujen ja Asiakkaan tietokoneiden, tietojärjestelmien, lähiverkon tai muiden vastaavien laitteiden tai järjestelmien suojauksesta ja tietoturvasta. Asiakas vastaa riittämättömän suojauksen seurauksista sekä Asiakkaan tuottamuksesta verkkoon tulleiden tai verkon kautta levinneiden virusten ja muiden vastaavien haittojen Palveluntarjoajalle, käyttäjille tai kolmansille osapuolille aiheuttamista vahingoista.
Palveluntarjoaja säilyttää kaikki Asiakasta koskevat tiedot luottamuksellisina. Palveluntarjoaja pyrkii järjestämään Palvelun tietoturvan hyväksyttävällä tavalla ja tehokkaasti sekä pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiinsä. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan takaa täydellistä tietoturvaa. 

5. VASTUUNRAJOITUS

Palveluntarjoaja vastaa Palveluun itse tuottamansa aineiston sisällöstä, tekijänoikeuksista ja muista immateriaalioikeuksista. Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelun muusta sisällöstä eikä muusta Palvelun kautta tai avulla toimitettavasta tai saatavasta sisällöstä.
Palvelu toimitetaan ”sellaisena kuin se on”. Palveluntarjoaja ei anna mitään suoranaisia tai välillisiä takeita Palvelun toiminnasta tai ominaisuuksista eikä takaa, että Palvelu toimii käyttökatkoitta ja/tai virheettömästi. 
Vastuu Palvelusta tilatuista tuotteista ja tilauksiin liittyvät ehdot, kuten peruuttamisoikeus tai sen puuttuminen, ovat tilausta koskevien tilaus- ja toimitusehtojen mukaiset. 
Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelussa olevan virheellisen, puutteellisen tai tulkinnanvaraisen tiedon käyttämisestä Asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa Palvelun käyttämisen tai siinä esiintyvien toimintahäiriöiden, teknisten vikojen, haitallisten ohjelmistojen, linkkien tai katkosten Asiakkaalle tai kolmansille aiheuttamista vahingoista.

6. REKLAMAATIOT

Palvelua koskevat reklamaatiot Asiakas voi osoittaa palautelomakkeella Palveluntarjoajalle tai sähköpostitse osoitteeseen info@bettebox.fi

7. MUUTA

7.1 Ehtojen voimassaolo

Nämä ehdot tulevat voimaan ja ovat voimassa toistaiseksi.

7.2 Muutokset

Palveluntarjoaja on oikeutettu yksipuolisesti muuttamaan Palvelun sisältöä, toimintaa sekä näitä käyttöehtoja Palvelun kehittämiseksi ja muusta tarpeellisesta syystä. Muutokset tulevat voimaan, kun Palveluntarjoaja ilmoittaa siitä Palveluun liittyvällä www-sivulla ja ehdot ovat olleet Palvelussa viikon nähtävillä.
Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa käyttöehtoja lainsäädännön, valuuttakurssien, verojen ja muiden viranomaismääräysten muutoksista sekä ennalta arvaamattomista, Palveluntarjoajan vaikutuspiirin ulkopuolella olevista seikoista johtuen siten, että muutokset astuvat voimaan välittömästi niiden voimaantulohetkenä.

7.3 Ylivoimainen este

Palveluntarjoaja vapautuu velvoitteistaan myös siksi ajaksi, kun velvoitteiden täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä. Vapauttamisperusteeksi katsotaan sellainen epätavallinen ja asiaan vaikuttava tapahtuma, joka on Palveluntarjoajasta riippumaton. Tällainen tapahtuma on esim. sota, kapina, pakko-otto, energiajakelun keskeytys, työselkkaus, tulipalo, ukonilma tai muu luonnonilmiö tai muu vaikutuksiltaan vastaava ja epätavallinen Palvelutarjoajan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella oleva syy.

7.4 Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaisu

Palveluun ja näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia, pois lukien lainvalintaa koskevat säännökset. Palvelun käyttöä koskevat mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan sovinnollisesti neuvotteluilla. Mikäli sovintoon ei päästä, ratkaistaan erimielisyydet Helsingin käräjäoikeudessa.